CENY ZA SLUŽBY

Ze zákona o advokacii a Pravidel profesionální etiky a soutěže advokátů České republiky (tzv. Etický kodex) vyplývá pro advokáty poměrně přísná povinnost mlčenlivosti ve vztahu k informacím, které se týkají klientů. Díky tomu samozřejmě není umožněno advokátům informovat širokou veřejnost mj. o cenách (odměnách) za advokátem poskytované právní služby v konkrétních případech.

Základním předpisem regulujícím ceny za služby advokátů je vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů (advokátní tarif). Dle advokátního tarifu může být cena za služby (tzv. odměna advokáta) určena jako tzv. mimosmluvní odměna, jejíž sazby jsou obsaženy v § 7 advokátního tarifu, nebo může dojít ke sjednání tzv. odměny smluvní.
Tato smluvní odměna je sjednávána zejména s ohledem na:

 • obtížnost a odbornost skutkových i právních problémů spojených s věcí
 • potřebu speciálních znalostí, zkušeností, pověsti a schopností advokáta
 • hodnotu věci, které se poskytované právní služby týkají (je-li vyčíslitelná)
 • časové požadavky klienta na vyřízení věci
 • časové nároky spojené s vyřízením věci
 • povahu a dobu trvání vztahů mezi advokátem a klientem při poskytování právních služeb
 • pravděpodobnost, že v důsledku převzetí věci klienta bude advokát muset odmítnout převzetí jiných věcí

Smluvní odměna může být mezi klientem a advokátem sjednána různými způsoby. Konkrétní zvolená varianta, která nejlépe vyhovuje potřebám a přáním klienta je specifikována v uzavírané Smlouvě o poskytování právních služeb. Klient má samozřejmě vždy možnost se s touto variantou seznámit předem, uváděné varianty lze i kombinovat. Nejčastěji uzavírané typy smluvních odměn jsou specifikovány níže:

Hodinová sazba

Celková odměna se vypočte jako násobek sjednané hodinové sazby a počtu hodin (hodinová sazba x počet hodin) strávených při poskytování právních služeb příslušnému klientovi. Tento typ odměny je při advokátní praxi asi jedním z nejčastějších, neboť i při nově navazovaných vztazích mezi advokátem a klientem je výše odměny poměrně snadno určitelná, oboustranně srozumitelná a prokazatelná. Výše hodinové sazby je stanovena dle výše uvedených kritérií vždy pro konkrétní kauzu.

Advokátní tarif

Odměna může být samozřejmě byť i s drobnými odchylkami stanovena odkazem na advokátní tarif (vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., v platném znění), jehož ustanovení o mimosmluvní odměně se pro vztah mezi klientem a advokátem použijí, není-li mezi nimi sjednána odměna smluvní. Celková odměna se poté vypočte jako násobek odměny za jeden tzv. úkon právní služby a počtu jednotlivých úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal (odměna za jeden úkon právní služby x počet úkonů). Odměna za jeden úkon právní služby se vypočte z tzv. tarifní hodnoty, za kterou se v zásadě považuje výše peněžitého plnění nebo cena věci anebo práva a jejich příslušenství (úroků, poplatků z prodlení atd.) v době započetí úkonu právní služby, jichž se právní služba týká. Počet úkonů právní služby závisí na složitosti právní kauzy - za úkon právní služby se považuje například:

 • převzetí a příprava zastoupení na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb
 • další porada s klientem přesahující jednu hodinu
 • sepsání právního rozboru věci
 • sepsání listiny o právním úkonu
 • jednání s protistranou, a to každé dvě započaté hodiny, či
 • účast při úkonu správního nebo jiného orgánu, a to každé započaté dvě hodiny

Kromě výše uvedených odměn má každý advokát nárok na náhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby, zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie; hrazení některých těchto hotových výdajů lze běžně dohodnout prostřednictvím paušální částky.

© 2014 JUDr. Rudolf Hrubý, template & programming by ALPOD.net, powered by Joomla! & Afterburner