PRÁVNÍ OBLASTI

JUDr. Rudolf Hrubý, advokát
poskytuje veškeré právní služby fyzickým i právnickým osobám v těchto typech práva:

 • obchodní právo
  sepisování a posuzování obchodních smluv, všeobecných obchodních podmínek, změny a transformace společností a družstev, převody obchodních podílů, změny zápisů v obchodním rejstříku, vymáhání pohledávek soudní cestou, příprava založení obchodních společností a družstev

 • občanské právo
  převody nemovitostí, věcná práva k cizím věcem, spory ze závazkových vztahů a to i s mezinárodním prvkem, bytové právo, sepisování a posuzování smluv podle občanského zákoníku, dědické právo, náhrada škody, ochrana spotřebitele

 • restituce a transformace družstev

 • pracovní právo
  sepisování a posuzování veškerých pracovně-právních dokumentů (pracovní smlouvy, hmotná odpovědnost, výpovědi, okamžité zrušení pracovního poměru)

 • rodinné právo
  zastupování ve veškerých otázkách rodinného práva, úprava výchovy a výživy nezletilých dětí, sporné i nesporné rozvody, výživné mezi ostatními příbuznými, určení otcovství, manželské majetkové právo a vypořádání společného jmění manželů

 • občanské právo procesní
  zastupování před soudy a rozhodci ve věcech obchodních, občanských, pracovních a rodinných, na všech stupních, včetně ústavního soudnictví a Evropského soudu pro lidská práva

 • správní právo
  zastupování při projednávání přestupků, správní řízení, stavební řízení, zastupování před živnostenským úřadem, zastupování před katastrálním úřadem, před oblastními inspektoráty práce, zastupování ve správním soudnictví vč. podávání kasačních stížností...

 • právo samosprávy
  poskytování právních služeb voleným místním samosprávným orgánům

 • insolvenční právo
  zastupování při sporech v insolvenčním řízení, sepisování insolvenčních návrhů a přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení

 • trestní právo
  zastupování v trestním řízení

© 2014 JUDr. Rudolf Hrubý, template & programming by ALPOD.net, powered by Joomla! & Afterburner